Stanovy

Stanovy občanského sdružení Zpátečka

 

Čl. 1

 

Název a sídlo

 

Zpátečka (dále jen sdružení) má své sídlo v Zábřehu, 28. Října 26, PSČ 789 01.

 

 

Čl. 2

 

Charakter sdružení

 

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 

 

Čl. 3

 

Základní cíle sdružení

 

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 

 • spolupráce při ochraně kulturních památek, přírody a krajiny v Zábřehu a okolí
 • propagace města Zábřeh
 • propagace regionálních výrobců a jejich výrobků

 

 

Čl. 4

 

Formy činnosti sdružení

 

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 

 • pomoc při obnově a údržbě zvonových souborů v Zábřehu a okolí
 • pořádání řemeslných akcí a workshopů pro veřejnost
 • spolupráce s dalšími občanskými sdruženími při zlepšování životní úrovně v Zábřehu

 

 

Čl. 5

 

Členství ve sdružení

 

1.                Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky                         

                členskou schůzí. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2.                Člen sdružení má právo:

·        účastnit se jednání členské schůze,

·        volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

·        předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

·        podílet se na praktické činnosti sdružení.

 

3.                  Člen sdružení má povinnost:

·        dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

·        aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

·        účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4.                  Členství ve sdružení zaniká:

·        písemným oznámením výboru sdružení člena sdružení o tom, že vystupuje,

·        úmrtím člena sdružení,

·        zánikem sdružení.

5.                  Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami.                    Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

6.                  Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

 

Čl. 6

 

Organizační uspořádání

 

Strukturu tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • dozorčí rada.
 1. Členská schůze
 1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
 • zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní uzávěrku za předešlý rok,
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy sdružení,
 • rozhodla o zániku sdružení.
 1. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1. měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

 

 

 1. Výbor

 

1.      Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2.      Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

 

 

 1. Dozorčí rada

 

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

 

V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

 

 1. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

 

 

Čl. 7

 

Jednání jménem sdružení

 

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

 

 

Čl.8

 

Hospodaření sdružení

 

1.      Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2.      K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových             povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3.      Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení

4.      Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činností uvedených v čl. 4 těchto                       stanov.

 

 

Čl. 9

 

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

 

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.